Poikkeukset ja lisäykset SM-kilpailun 2018 sääntöihin (SUT on hyväksynyt sääntömuutokset vuosikokouksessaan):


§14  Kilpailukalat, alamitat ja kertoimet:

·         Hauki           60 cm     kerroin    1

·         Kuha            46 cm     kerroin    4

·         Ahven           25 cm    kerroin    2

·         Järvilohi        51 cm    kerroin    7 (rasvaevällinen ja –eväleikattu)

·         Järvitaimen   51 cm    kerroin    7 (rasvaevällinen ja –eväleikattu)


Pyhäjärvessä on vain istutettua järvilohta ja –taimenta. Ennen vuotta 2015 istutetut ovat rasvaevällisiä, sen jälkeen istutetut ovat eväleikattuja. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Pyhäjärven kalastusalueen hakemuksesta luvan rasvaevällisen järvilohen ja –taimenen pyytämiseen ja määrännyt alamitaksi 50 cm. Pyhäjärvessä ei ole todettua luonnonkantaa.


Lisäksi huomioikaa, että Pyhäjärven kalastusalue on määrännyt kuhan alamitaksi 45 cm. 


§16  Verestystapana hyväksytään vain kurkun katkaiseminen. Tainnutus ja verestys on suoritettava välittömästi kalan saatua. Kalat velvoitetaan säilyttämään asianmukaisessa kylmäsäilytyslaatikossa jäissä. Kilpailun järjestäjä toimittaa jäät. Kilpailukalat kuuluvat järjestäjälle.

 Vetouistelun SM-kisojen Runkosäännöt

1§ Kilpailun nimi

Kilpailun nimi on Vetouistelun Suomen mestaruuskilpailu 2018 (jäljempänä SM-kilpailu).


2§ Suomen Uistelutoimikunta

Suomen Uistelutoimikunnasta (jäljempänä SUT) pätee, mitä on säädetty SUT:n säännöissä.


3§ Kilpailun järjestäjät


Kilpailun järjestäjät ovat SUT ja SUT:n vuosittain vuosikokouksessaan valitsema SM-kilpailun vastuullinen järjestäjä.


4§ Mestaruudet

SM-kilpailu koostuu kahdesta peräkkäisenä päivänä kilpailtavasta osakilpailusta. SM-kilpailussa ratkaistaan sekä venekuntakohtainen vetouistelun Suomen mestaruus että joukkuemestaruus.

5§ Osallistumisoikeus

SM-kilpailu on kutsukilpailu. Kilpailuun kutsutaan SUT:n vuosikokouksessaan päättämä määrä venekuntia ja edellisen vuoden Suomen mestarivenekunta. SM-kilpailuun karsitaan vetouistelun alueellisista karsintakilpailusarjoista (jäljempänä Cup). SUT ja Cupit päättävät vuosittain eri Cupeista SM-kilpailuun kutsuttavien venekuntien määrät. Edellisen vuoden mestarivenekunta ei ole pois edustamansa Cupin paikkakiintiöstä.

Kahdesta tai useammasta Cupista SM-kilpailuun selvinnyt venekunta edustaa sitä Cupia, joka on ensiksi päättynyt. Mikäli venekunta on estynyt osallistumaan SM-kilpailuun, venekunnan edustaman Cup voi ilmoittaa SM-kilpailuun varasijalta karsiutuneen venekunnan. Cupeilla on varapaikkoja yhtä monta kuin niillä on varsinaisia edustuspaikkoja. SM-kilpailuun kutsutun venekunnan kipparin on oltava sama kuin Cupissa. SUT:n hallitus voi hyväksyä varakipparin varsinaisen kipparin ollessa hallituksen hyväksymästä pätevästä syystä estynyt osallistumaan SM-kilpailuun.

SM-kilpailun joukkuekilpailuun kutsutaan joukkue jokaisesta Cupista. Mikäli cupissa järjestetään joukkuekilpailu niin voittajajoukkue edustaa cupia. Jos joukkuekisaa ei järjestetä niin silloin cup voi itse nimetä joukkueen. Joukkueen muodostaa enintään kolme venekuntaa. Joukkue voi, mutta sen ei tarvitse, muodostua henkilökohtaiseen kilpailuun kutsutuista venekunnista. Mikäli joukkue on estynyt osallistumasta SM-kilpailuun, joukkueen edustama Cup voi ilmoittaa SM-kilpailuun seuraavaksi sijoittuneen joukkueen.


6§ Osanottomaksu

SM-kilpailun osanottomaksun sekä venekuntakohtaisen kilpailun että joukkuekilpailun osalta määrittelee vuosittain SUT. Venekunnan/joukkueen osanottomaksun maksamisesta vastaa se Cup, jota kyseinen venekunta/joukkue SM-kilpailussa edustaa. Osanottomaksu on maksettava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen SM-kilpailun alkamista.

7§ Ilmoittautuminen

Jokaisen venekunnan on ilmoittauduttava kilpailukeskuksessa SM-kilpailun vastuullisen järjestäjän osoittamassa paikassa molempina kilpailupäivinä viimeistään tuntia ennen kilpailun alkamista.

8§ Kilpailuaika

Kilpailuaika päätetään SUT:n vuosikokouksessa SM-kilpailujärjestäjän hakemuksen perusteella.

Kilpailun alussa on vähintään puolen tunnin siirtymäaika. Kalastusvälineitä, ml. vieheet, houkuttimet, plaanarit ja syvääjät, ei saa laskea veteen ennen kilpailuajan alkamista. Kilpailun virallinen aika ilmoitetaan kipparikokouksessa.

9§ Kipparikokous

Kipparikokous, johon jokaisen venekunnan kipparin on osallistuttava, alkaa molempina kilpailupäivinä viimeistään tuntia ennen kilpailun alkamista. Kipparikokous järjestetään kilpailukeskuksessa.

10§ Tuomarineuvosto

Tuomarineuvostoon kuuluu SUT:n nimeämä puheenjohtaja, kaksi vastuullisen järjestäjän nimeämää edustajaa sekä yksi arvalla valittava kilpailijoiden edustaja (kippari).

11§ Kilpailukortti

Jokaiselle venekunnalle annetaan ilmoittautuessa kilpailutunnus molempia kilpailupäiviä varten. Jokaisen venekunnan on palautettava kilpailutunnus ennen punnitusajan päättymistä. Kilpailutunnuksen palauttamatta jättäminen aiheuttaa etsintätoimet ja venekunnan sulkemisen SM-kilpailusta. Kilpailutunnuksen palauttamisen laiminlyöneen venekunnan kippari on korvausvelvollinen aiheettomista etsintätoimista kertyneistä kuluista. Kilpailutunnus voi sisältää erillisen punnituskortin.

12§ Kilpailualue

Jokaiselle venekunnalle jaetaan ilmoittautuessa kilpailukartta. Kilpailukarttaan tulee olla riittävällä tarkkuudella merkitty kilpailualue, punnituspaikka ja rantautumispaikat. Kilpailuaikana venekunta ei saa poistua kilpailualueelta, rantautua muualle kuin merkityille rantautumispaikoille tai kohdata toista kilpailuvenettä ilman järjestäjän asettaman valvojan lupaa muutoin kuin hätätapauksissa. Kilpailusuorituksen päätyttyä venekunnan on palattava suoraan punnitusalueelle kipparikokouksessa annettujen määräysten mukaisesti.

13§ Pyyntitavat

Pyyntitavoista on sallittu vain vetouistelu. Viehe tulee laskea pyyntiin, sitä ei saa heittää. Kalastus ajelehtivasta tai kiinnitetystä/ankkuroidusta veneestä on kielletty. Venekuntaa kohti saa olla pyynnissä samanaikaisesti enintään kymmenen vapaa ja kutakin vapaa kohti enintään kaksi koukullista viehettä . Vieheen kiinnittäminen kiinteästi takilanvaijeriin tai kuulaan on kielletty. Elävän syötin käyttö on kielletty. Täkyraksi sallittu.

14§ Kilpailukalat

Kilpailukalat ja niiden alamitat päätetään SUT:n vuosikokouksessa SM-kilpailujärjestäjän hakemuksen perusteella. Kunkin kilpailukalan alamitan on oltava kuitenkin vähintään 10 mm sekä Kalastusasetuksen 19§:n että kalastusalueen määräämää alamittaa suurempi.

PYHÄJÄRVEN SM-kisoissa: 

 Kilpailukalat, alamitat ja kertoimet:

·         Hauki           60 cm     kerroin    1

·         Kuha            46 cm     kerroin    4

·         Ahven           25 cm    kerroin    2

·         Järvilohi        51 cm    kerroin    7 (rasvaevällinen ja –eväleikattu)

·         Järvitaimen   51 cm    kerroin    7 (rasvaevällinen ja –eväleikattu)15§ Mittaus

Kalat mitataan suu kiinni leuan kärjestä yhteen puristetun pyrstön kärkeen. Kalat jotka alittavat edellä 14 §:ssä mainitut mitat hylätään. Valtion kalastuslain tai vesialueen määräämää alamittaa pienemmän kalan tuominen punnitukseen aiheuttaa koko kilpailusuorituksen hylkäämisen. Myös jos tuo punnitukseen yli 2 cm alamittaisen kalan, tai jos mitattavista kaloista löytyy enemmän kuin kaksi alamittaista kalaa, koko suoritus hylätään.

Kalan pituuden väkivaltainen muuttaminen on kielletty. Punnitusalueella on mahdollisuus mitata kalat ennen virallista mittausta ja punnitusta.

16§ Punnitus

Kalat punnitaan verestettynä (verestystapa ilmoitetaan kipparikokouksessa), kidukset kiinni kalassa. Kilpailijan on velvollisuus tarkastaa punnitustuloksensa heti punnituksen tapahduttua. Hän hyväksyy tuloksen allekirjoituksellaan. Sen jälkeen punnitustuloksesta ei voi valittaa. Kilpailijalla ja kilpailun järjestäjällä on oikeus keskeyttää punnitus, jos he ovat eri mieltä mittaus- tai punnitustuloksesta. Kaikki ko. kilpailijan saaliskalat laitetaan tällöin sivuun ja tuomarineuvosto mittaa ja punnitsee kalat välittömästi muun kilpailupunnituksen päätyttyä. Tuomarineuvoston mittauksesta ja punnituksesta ei voi valittaa.

Kalojen kelvollisuuden punnitukseen niin lajin, mittojen kuin tuoreudenkin osalta ratkaisee järjestäjän asettama kokenut punnitushenkilöstö, joka tarvittaessa käyttää apunaan tuomarineuvostoa.

PYHÄJÄRVEN SM-kisoissa:

Verestystapana hyväksytään vain kurkun katkaiseminen. Tainnutus ja verestys on suoritettava välittömästi kalan saatua. Kalat velvoitetaan säilyttämään asianmukaisessa kylmäsäilytyslaatikossa jäissä. Kilpailun järjestäjä toimittaa jäät. Kilpailukalat kuuluvat järjestäjälle.17§ Kilpailun voittaminen

Kilpailupäivät pisteytetään, molempina päivinä pisteitä jaetaan seuraavasti: 1. 100 pistettä ja siitä 2 pisteen välein 11 ensimmäistä, sitten pisteen välein loput. 90 parasta saa pisteitä. Päiväkohtaisten punnitustulosten ollessa tasan, pisteet jaetaan. Yhteispisteiden mennessä tasan ratkaisee parempi sijoitus ja jos nekin ovat samat ratkaisee suurempi punnitustulos. Jos kaikki on tähän asti tasan, voittaja arvotaan. Joukkuekisa punnitustulosten mukaan.

18§ Palkinnot

Kilpailijoiden palkitsemisesta vastaa SM-kilpailun vastuullinen järjestäjä.

SM-kilpailun kolmelle parhaalle venekunnalle luovutetaan pokaali. SM-mitaleita jaetaan venekunnan miehistölle korkeintaan kolme kpl/mitalisija/venekunta. Molempina kilpailupäivänä palkitaan kunniapalkinnoin suurimmat kalat.

Joukkuekilpailun kolmelle parhaalle joukkueelle luovutetaan pokaali (3 kpl/joukkue). SM-mitaleita jaetaan voittajajoukkueen venekunnille korkeintaan kolme kpl/venekunta.

Edellä määrätyn lisäksi, SM-kilpailujärjestäjä voi palkita kilpailijoita ylimääräisillä palkinnoilla haluamallaan tavalla.

19§ Vastuu

Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Jokaisella 18 vuotta täyttäneellä kilpailijalla tulee olla todiste valtion kalastonhoitomaksun suorittamisesta. Jokaisen kipparin on huolehdittava kilpailuveneensä varustamisesta veneliikennelain ja –asetusten määräämin varustein sekä meriliikennelain mukaisesti. Plaanarikelkat on varustettava asiallisin lipuin.

Tuomarineuvostolla on oikeus kieltää puutteellisesti varustetun kilpailuveneen osallistumisen kilpailuun. Jokaisen kilpailijan tulee tuntea nämä säännöt. Kilpailun vastuullinen järjestäjä huolehtii pelastus- ja ensiapupalveluista.

20§ Valvonta

Valvontaa suorittavat sekä erilliset valvontaveneet että rantautumispaikkojen ja punnituksen valvojat. Kilpailijoiden on noudatettava valvojien ohjeita ja määräyksiä.

21§ Päihtyneenä esiintyminen

Kunkin venekunnan kippari on SM-kilpailusta pois sulkemisen uhalla vastuussa siitä, ettei hän itse tai hänen venekuntaansa kuuluva kilpailija kilpaile päihtyneenä eikä esiinny päihtyneenä kilpailukeskuksessa.

22§ Protestit

SM-kilpailun tuloksia koskevat kaikki protestit tulee jättää kirjallisena tuomarineuvostolle viidentoista minuutin kuluessa tulosten julkaisemisesta. Hyväksytyn protestin jälkeen alkaa uusi protestiaika, jonka jälkeen tuomarineuvosto tekee päätöksensä.. Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa.

23§ Sanktiot

Näitä sääntöjä rikkoneen venekunnan kyseisen osakilpailun kilpailusuoritus voidaan hylätä. Mikäli tapaus katsotaan törkeäksi, venekunta voidaan sulkea kokonaan pois SM-kilpailusta. Päätöksen asiasta tekee tuomarineuvosto kuultuaan ensin asianosaisia.

24§ Taltioinnit

SUT ja SM-kilpailun vastuullinen järjestäjä saavat käyttää kilpailussa taltioitua kuva- ja äänimateriaalia korvauksetta kaikkeen kalastusharrastusta edistävään tarkoitukseen.

25§ Muutokset ja lisämääräykset

SM-kilpailun säännöt voivat poiketa näistä runkosäännöistä vain, jos SM-kilpailujärjestäjän jättämässä kilpailuhakemuksessa on ollut siitä maininta ja SUT on sääntömuutoksen vuosikokouksessaan hyväksynyt. Muutoksista ja tarvittavista lisämääräyksistä on ilmoitettava kipparikokouksessa.