Vetouistelun SM-kisojen Runkosäännöt

1§ Kilpailun nimiKilpailun nimi on Vetouistelun Suomen mestaruuskilpailu 2022 (jäljempänä SM-kilpailu).


2§ Suomen Uistelutoimikunta
Suomen Uistelutoimikunnasta (jäljempänä SUT) pätee, mitä on SUT:n säännöissä (liite 1).


3§ Kilpailun järjestäjät
Kilpailun järjestäjät ovat SUT ja Honda cup Kainuu, vastuullisena kisajärjestäjänä XXX Fishing Club Paltamo Ry.


Mestaruudet
SM-kilpailun kahdesta peräkkäisenä päivänä kilpailtavasta osakilpailusta. SM-kilpailussa tarjoaa sekä venekuntakohtaisen vetouistelun Suomen mestaruus että joukkuemestaruus.


5§ Osallistumisoikeus
SM-kilpailu on kutsukilpailu. Kilpailuun tulee SUT:n vuosikokouksessaan päättämä määrä venekuntia ja edellisen vuoden Suomen mestarivenekunta. SM-kilpailuun karsitaan vetouistelun alueellisista karsintakilpailusarjoista (jäljempänä Cup). SUT ja Cupit päättävät eri Cupeista SM-kilpailuun kutsuttavien venekuntien määrät. Edellisen vuoden mestarivenekunta ei ole poistumansa Cupin paikkakiintiöstä.

Kahdesta taitasta Cupista SM-kilpailuun selvinnyt venekunta edustaa sitä Cupia, joka on ensiksi päättynyt. SM-kilpailuun, venekunnan edustaman Cup voi ilmoittaa SM-kilpailuun varasijalta karsiutuneen venekunnan. Cupeilla on varapaikkojen tarpeellinen määrä. SM-kilpailuun kutsutun venekunnan kipparin on sama kuin Cupissa. SUT:n hallitus voi hyväksyä varakippaisen kipparin var hyväksymästä pätevästä SM-kilpailuun.

SM-kilpailun joukkuekilpailuun joukkue jokaisesta Cupista. niin cupia järjestetään joukkuekilpailukilpailu, niin voittajajoukkue edustaa cupia. Jos joukkuekisaa ei järjestetä niin sitten cup voi itse nimetä joukkuetta.   Ryhmäen muodostaa yhteensä kolme venekuntaa. Ryhmä voi, mutta sen ei tarvitse, muodostua henkilökohtaisen kilpailuun kutsutuista venekunnasta.   joukkueen joukkue on estynyt osallistumasta SM-kilpailuun, joukkueiden edustama Cup voi ilmoittaa SM-kilpailuun seuraavan sijoittuneen ottelun.


6§ Osanottomaksun
SM-kilpailun osanottomaksun sekä venekuntakohtaisen kilpailun että joukkuekilpailun osalta määrittelee ajoneuvon SUT. Venekunnan/joukkueenosanottomaksun maksamisesta vastaa se Cup, jota kyseinen venekunta/joukkue SM-kilpailussa edustaa. Osanotto on maksettava huhtikuunmaksu viime päivänä 30.4.2021.Ilmoittautuminen Jokaisen venekunnan on ilmoittauduttava kilpailukeskuksessa SM-kilpailun vastuullisen järjestäjän osoittamassa paikassa molempina kilpailupäivinä tuntien ennen kilpailun alkamista.

 

8§ Kilpailuaika
Kilpailuaika perjantaina 5.8.2022 kello 13.00-21.00 ja lauantaina 6.8 kello 13.00-20.00 .

Kilpailun alussa on tunnin siirtymäaika. Kalastusvälineitä, ml. vieheet, houkuttimet, plaanarit ja syvääjät, ei saa laskea veten ennen kilpailuajan alkamista. Kilpailun virallinen aika ilmoitetaan kipparikokouksessa. Kilpailun päätös on 45 hetken siirtymä.


9§ Kipparikokous
Kipparikokous, johon jokaisen venekunnan kipparin on osallistuttava, alkaa molempina kilpailupäivinä ennen kilpailun alkamista. Kipparikokous pidetään kisajärjestäjän osoittamassa paikassa.


10§ Tuomarineuvosto
Tuomarineuvostoon kuuluu SUT:n nimeämä puheenjohtaja, kaksi vastuullisen järjestäjän nimeämää edustajaa sekä yksi  arvalla valittava kilpailijoiden edustaja (kippari).


11§ Kilpailukortti
Jokaiselle venekunnalle myönnetään kilpailutunnus molempia kilpailupäiviä varten. Jokaisen venekunnan on palautettava kilpailutunnus ennen punnitusajan päättymistä. Kilpailun palauttamatta jättäminen aiheuttaa etsintätoimet ja venekunnan sulkemisen SM-kilpailusta. Kilpailun palauttamisen laiminlyöneen venekunnan kippari on korvausvelvollinen aiheettomista etsintätoimista kertyneistä kuluista.      Kilpailutunnus voi sisältää erillisen punnituskortin.


12§ Kilpailualueelle
venekunnalle jaetaan ilmoittautuessa kilpailukartta. Kilpailukarttaan tulee olla riittävällä tarkkuudella merkitty kilpailualue, punnituspaikka ja rantautumispaikat. Kilpailuaikana venekunta ei saa poistua kilpailualueelta, rantautua muualle kuin merkityille rantautumispaikoille tai kohdata toista kilpailuvenettä ilman järjestäjän asettaman valvojan lupaa muutoin kuin hätätapauksissa. Kilpailusuorituksen päätyttyä venekunnan on palattava suoraan punnitusalueelle kipparikokouksessa annettujen määräysten mukaisesti.


13§ Pyyntitavat
Pyyntitavoista on sallittu vain vetouistelu. Jigaukseen verrattavat kalastustavat on kielletty. Viehe tulee laskea pyyntiin, sitä ei saa heittää. Kalastus ajelehtivasta tai kiinnitetystä/ankkuroidusta veneestä on kielletty. Venekuntaa saa olla pyynnissä parhaan kymmenen vapaan ja kutakin vapaasta kaksi koukullista viehettä
. Vieheen kiinnittäminen kiinteästi takilanvaijeriin tai kuulaan on kielletty . Elävän syötin käyttö on kielletty.  Täkyraksi sallittu.

 

 

 

14§ Kilpailukalat
Kilpailukalat:

Ahven cm kerroin 

Kuha cm kerroin 

Hauki cm kerroin 

 

Kilpailukalat kuuluu kisajärjestäjälle.


15§ Mittaus

Kalat mitataan suu kiinni leuan kärjestä yhteen puristetun pyrstön kärkeen. Kalat jotka alittavat edellä 14 §:ssä mainitut takia hylätään. Valtion kalastuslain tai vesialueen määräämää alamittaa pienemmän kalan tuominen punnitukseen aiheuttaa koko kilpailusuorituksen hylkäämisen. Myös jos tuo punnitukseen yli 2 cm alamittaisen kalan, tai jos mitattavista kaloista löytyy enemmän kuin kaksi alamittaista kalaa, koko suoritus hylätään.
 Kalan pituuden väkivaltainen muuttaminen on kielletty. Punnitusalueella on mahdollisuus mitata kalat ennen virallista mittausta ja punnitusta.


16§ Punnitus
  Kalat punnitaan verestettynä (verestystapa ilmoitetaan kipparikokouksessa), kidukset kiinni kalassa. Kaikki kilpailukalat luovutetaan kerralla punnitushenkilökunnalle. Kilpailijan on velvollisuus tarkastaa punnitustuloksensa heti punnituksen tapahduttua. Hän allekirjoitan allekirjoituksellaan. Sen jälkeen punnitustuloksesta ei voi valittaa. Kilpailijalla ja kilpailun järjestäjällä on oikeus keskeyttää punnitus, jos he ovat eri mieltä mittaus- tai punnitustuloksesta. Kaikki ko. kilpailijan saaliskalat laitetaan sivuun ja tuomarineuvosto mittaa punnitsee kalat muun kilpailupunnituksen päätyttyä. Tuomarineuvoston mittauksesta ja punnituksesta ei voi valittaa.

Kalojen kelvollisuuden punnitukseen niin lajin, mittojen kuinreudenkin osalta ratkaisee järjestäjän asettama kokenut punnitushenkilöstö, joka vaatii apunaan tuomarineuvostoa.


17§ Kilpailun voittaminen 

  

Kilpailun voittaa venekunta jonka molempien kisapäivien yhteenlaskettu punnitustulos on suurin. Punnitustulosten mennessä tasan ratkaisee parempi sijoitus ja jos nekin ovat samat ratkaisee suurempi punnitustulos. Jos kaikki on tähän asti tasan, voittaja arvotaan. Joukkuekisa punnitustulosten mukaan. 

         


 

18§ Palkinnot
Kilpailijoiden palkitsemisesta vastaa SM-kilpailun vastuullinen järjestäjä.

SM-kilpailun kolmelle parhaalle venekunnalle luovutetaan pokaali tai vastaava. SM-mitaleita jaetaan venekunnan miehistölle korkeintaan kolme kpl/mitalija/venekunta. Molempina kilpailunä palkitaan kunniainpäivän suurimmat kalat.

Joukkuekilpailun kolmelle parhaalle joukkueelle luovutetaan pokaali tai vastaava (3 kpl/joukkue). SM-mitaleita jaetaan voittaja joukkue venekunnille korkeintaan kolme kpl/venekunta.

Nämä määrätyn lisäksi, SM-kilpailujärjestäjä voi palkita kilpailijoita ylimääräisillä palkinnolla haluamallaan tavalla.


19§ Vastuu jokainen
kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Jokaisella 18 vuoden täyttäneellä kilpailijalla tulee olla todiste valtion kalastonhoitomaksun suorittamisesta. jokan kipparin on huolehdittava kilpailuveneensä varustamisesta veneliikennelain ja –asetusten määräämin varustein sekä meriliikennelain mukaisesti. Plaanarikelkat on varustettava asiallisin lipuin. Tuomarineuvostolla on oikeus kieltää koulutusllisesti varustetun kilpailuveneen osallistumisen kilpailuun.

Venekunnan on tuletava omin voi kisapaikalle kilpailuajan säännöllisesti. Hinaaminen aiheuttaa aina hylkäyksen.

Jokaisen kilpailijan tulee tuntea nämä säännöt.

Kilpailun vastuullinen järjestäjä järjestää pelastus- ja ensiapupalveluista.


20§ Valvonta
Valvontaa suorittavat sekä erilliset valvontaveneet että rantautumispaikkojen ja punnituksen valvojat. Kilpailijoiden on noudatettava valvojien ohjeita ja määräyksiä.


21§ Päihtyneenä esiintyminen
Kunkin venekunnan kippari on SM-kilpailusta pois sulkemisen uhalla vastuussa siitä, ettei hän itse tai hänen venekuntaansa kuuluva kilpailija kilpaile päihtyneenä eikä esiinny päihtyneenä kilpailukeskuksessa.


2§ Protestit   

SM-kilpailun tulokset koskevat kaikki protestit tulee kirjallisena tuomarineuvostolle viidentoista jokaisen tulosten julkaisemisesta. Hyväksytyn protestin jälkeen alkaa uusi protestiaika, jonka jälkeen tuomarineuvosto tekee päätöksensä. Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa.          


23§
Sanktiot nämä rikkoneen venekunnan kuuluvan osakilpailun kilpailusuorituksen hylätä. voittaakilpailu tapaus katsotaan törkeäksi, venekunta sulkea kokonaan pois SM-sta. Päätöksen koska tekee tuomarineuvoston kuultuaan asianosaisia.


24§ Taltioinnit
SUT ja SM-kilpailun vastuullinen järjestäjä saavat saada kilpailussa taltioitua kuva- ja äänimateriaalia korvauksetta kaikkeen kalastusharrastusta edistävään tarkoitukseen.


25 § Muutokset ja lisämääräykset
SM-kilpailun säännöt ovat poiketa näistä runkosäännöistä vain, jos SM-kilpailujärjestäjän jättämässä kilpailuhakemuksessa on ollut siitä maininta ja SUT on sääntömuutoksen vuosikokouksessaan hyväksyntää. Muutoksista ja tarvittavista lisämääräyksistä on tarkoitettu kipparikokouksessa.