Vetouistelun SM 2023 kilpailukohtaiset säännöt


1 § Kilpailualue


Kilpailualueina toimivat Längelmävesi, Mallasvesi ja Roine. Yhden kisapäivän alueena toimii Längelmävesi ja yhden kisapäivän alueen Mallasvesi ja Roine. Kisapäivien järjestys arvotaan perjantaina 4.8.2023.   

  

Kalastukselta kielletyt alueet on merkitty punaisella kisakarttoihin. Vene tai mikään uisteluväline ei saa ylittää kieltoalueen rajaa kalastustilanteessa. Kilpailualueelta poistuminen katsotaan keskeyttämiseksi ja kilpailusuoritus hylätään (pl. kilpailualueiden välissä olevien kieltoalueiden ylittäminen siirtyessä). Kilpailua valvovat sekä merkityt, että merkitsemättömät valvontaveneet. Rantautuminen on sallittua ainoastaan kilpailukeskuksen rannassa, pois lukien hätätilanteet. Hätätilanteessa rantautumisesta on viipymättä ilmoitettava kilpailun johdolle.


2 § Kilpailuajat ja ilmoittautuminen


Kilpailuaika on molempina päivinä 5.8. ja 6.8.2023 klo 10.00 - 17.00.

 

Ilmoittautuminen kilpailuihin alkaa perjantaina 4.8., jolloin kilpailukanslia on avoinna klo 16.00 - 20.00. Kilpailupäivinä kanslia on avoinna klo 7.30 - 10.00.

 

Mikäli jättää kilpailun kesken tai jättää osallistumatta kilpailupäivään, tulee siitä ilmoittaa kilpailun johtajalle tekstiviestitse. 


3 § Kilpailukeskus


Kilpailukeskuksena toimii Mobilia, Kustaa Kolmennen tie 75, Kangasala. Kilpailuun lähtö sekä paluu tapahtuu kilpailukeskukselta.


4 § Kilpailukalat, niiden alamitat ja kertoimet


Kilpailukaloina ovat: 


hauki, alamitta 55 cm, kerroin 1

kuha, alamitta 46 cm, kerroin 3

ahven, alamitta 25 cm, kerroin 6


5 § Punnitus


Punnitukseen saavutaan ainoastaan erikseen merkityn laiturin ja kulkureitin kautta. Rantautuminen punnitusalueen ulkopuolelle katsotaan keskeyttämiseksi ja järjestäjällä on oikeus estää maitse punnitukseen saapuminen. Kilpailijan tulee olla punnitusjonossa viimeistään klo 18.00. Punnitusjonoksi luetaan myös laituriin pääsyä odottaminen jonossa kilpailukeskuksen kohdalla. 


6 § Uisteluetäisyydet


Lähin sallittu uisteluetäisyys asutettuun rantaan on 150 metriä. Lähin sallittu uisteluetäisyys seisoviin pyydyksiin on 50 metriä. Etäisyys mitataan lähimmästä uisteluvälineestä. Veneiden minimietäisyys toisistaan kilpailu- ja siirtymäaikana on 10 m.Muilta osin noudatetaan alla olevia Vetouistelun SM-kisojen runkosääntöjä.
Vetouistelun SM-kisojen Runkosäännöt


1§ Kilpailun nimi


Kilpailun nimi on Vetouistelun Suomen mestaruuskilpailu 2023 (jäljempänä SM-kilpailu).


2§ Suomen Uistelutoimikunta


Suomen Uistelutoimikunnasta (jäljempänä SUT) pätee, mitä on säädetty SUT:n säännöissä (liite 1).


3§ Kilpailun järjestäjät


Kilpailun järjestäjät ovat SUT ja SUT:n vuosittain vuosikokouksessaan valitsema SM-kilpailun vastuullinen järjestäjä.


4§ Mestaruudet


SM-kilpailu koostuu kahdesta peräkkäisenä päivänä kilpailtavasta osakilpailusta. SM-kilpailussa ratkaistaan sekä venekuntakohtainen vetouistelun Suomen mestaruus että joukkuemestaruus.


5§ Osallistumisoikeus


SM-kilpailu on kutsukilpailu. Kilpailuun kutsutaan SUT:n vuosikokouksessaan päättämä määrä venekuntia ja edellisen vuoden Suomen mestarivenekunta. SM-kilpailuun karsitaan vetouistelun alueellisista karsintakilpailusarjoista (jäljempänä Cup). SUT ja Cupit päättävät vuosittain eri Cupeista SM-kilpailuun kutsuttavien venekuntien määrät. Edellisen vuoden mestarivenekunta ei ole pois edustamansa Cupin paikkakiintiöstä.

Kahdesta tai useammasta Cupista SM-kilpailuun selvinnyt venekunta edustaa sitä Cupia, joka on ensiksi päättynyt. Mikäli venekunta on estynyt osallistumaan SM-kilpailuun, venekunnan edustaman Cup voi ilmoittaa SM-kilpailuun varasijalta karsiutuneen venekunnan. Cupeilla on varapaikkoja tarpeellinen määrä. SM-kilpailuun kutsutun venekunnan kipparin on oltava sama kuin Cupissa. SUT:n hallitus voi hyväksyä varakipparin varsinaisen kipparin ollessa hallituksen hyväksymästä pätevästä syystä estynyt osallistumaan SM-kilpailuun.

SM-kilpailun joukkuekilpailuun kutsutaan joukkue jokaisesta Cupista. Mikäli cupissa järjestetään joukkuekilpailu niin voittajajoukkue edustaa cupia. Jos joukkuekisaa ei järjestetä niin silloin cup voi itse nimetä joukkueen.  Joukkueen muodostaa enintään kolme venekuntaa. Joukkue voi, mutta sen ei tarvitse, muodostua henkilökohtaiseen kilpailuun kutsutuista venekunnista.  Mikäli joukkue on estynyt osallistumasta SM-kilpailuun, joukkueen edustama Cup voi ilmoittaa SM-kilpailuun seuraavaksi sijoittuneen joukkueen.


6§ Osanottomaksu


SM-kilpailun osanottomaksun sekä venekuntakohtaisen kilpailun että joukkuekilpailun osalta määrittelee vuosittain SUT. Venekunnan/joukkueen osanottomaksun maksamisesta vastaa se Cup, jota kyseinen venekunta/joukkue SM-kilpailussa edustaa. Osanottomaksu on maksettava viimeistään huhtikuun viimeisenä päivänä (30.4) SM-kisavuonna.


7§ Ilmoittautuminen


Jokaisen venekunnan on ilmoittauduttava kilpailukeskuksessa SM-kilpailun vastuullisen järjestäjän osoittamassa paikassa molempina kilpailupäivinä viimeistään tuntia ennen kilpailun alkamista.

 

8§ Kilpailuaika


Kilpailuaika päätetään SUT:n vuosikokouksessa SM-kilpailujärjestäjän hakemuksen perusteella.

Kilpailun alussa on vähintään puolen tunnin siirtymäaika. Kalastusvälineitä, ml. vieheet, houkuttimet, plaanarit ja syvääjät, ei saa laskea veteen ennen kilpailuajan alkamista. Kilpailun virallinen aika ilmoitetaan kipparikokouksessa.


9§ Kipparikokous
Kipparikokous, johon jokaisen venekunnan kipparin on osallistuttava, alkaa molempina kilpailupäivinä viimeistään tuntia ennen kilpailun alkamista. Kipparikokous järjestetään kisajärjestäjän osoittamassa paikassa.


10§ Tuomarineuvosto


Tuomarineuvostoon kuuluu SUT:n nimeämä puheenjohtaja, kaksi vastuullisen järjestäjän nimeämää edustajaa sekä yksi  arvalla valittava kilpailijoiden edustaja (kippari).


11§ Kilpailukortti


Jokaiselle venekunnalle annetaan ilmoittautuessa kilpailutunnus molempia kilpailupäiviä varten. Jokaisen venekunnan on palautettava kilpailutunnus ennen punnitusajan päättymistä. Kilpailutunnuksen palauttamatta jättäminen aiheuttaa etsintätoimet ja venekunnan sulkemisen SM-kilpailusta. Kilpailutunnuksen palauttamisen laiminlyöneen venekunnan kippari on korvausvelvollinen aiheettomista etsintätoimista kertyneistä kuluista. Kilpailutunnus voi sisältää erillisen punnituskortin.


12§ Kilpailualue


Jokaiselle venekunnalle jaetaan ilmoittautuessa kilpailukartta. Kilpailukarttaan tulee olla riittävällä tarkkuudella merkitty kilpailualue, punnituspaikka ja rantautumispaikat. Kilpailuaikana venekunta ei saa poistua kilpailualueelta, rantautua muualle kuin merkityille rantautumispaikoille tai kohdata toista kilpailuvenettä ilman järjestäjän asettaman valvojan lupaa muutoin kuin hätätapauksissa. Kilpailusuorituksen päätyttyä venekunnan on palattava suoraan punnitusalueelle kipparikokouksessa annettujen määräysten mukaisesti.


13§ Pyyntitavat


Pyyntitavoista on sallittu vain vetouistelu. Jigaukseen verrattavat kalastustavat on kielletty. Viehe tulee laskea pyyntiin, sitä ei saa heittää. Kalastus ajelehtivasta tai kiinnitetystä/ankkuroidusta veneestä on kielletty. Venekuntaa kohti saa olla pyynnissä samanaikaisesti enintään kymmenen vapaa ja kutakin vapaa kohti enintään kaksi koukullista viehettä
. Vieheen kiinnittäminen kiinteästi takilanvaijeriin tai kuulaan on kiellettyElävän syötin käyttö on kielletty. Täkyraksi sallittu.


14§ Kilpailukalat


Kilpailukalat ja niiden alamitat päätetään SUT:n vuosikokouksessa SM-kilpailujärjestäjän hakemuksen perusteella. Kunkin kilpailukalan alamitan on oltava kuitenkin vähintään 10mm sekä Kalastusasetuksen 19§:n että kalastusalueen määräämää alamittaa suurempi. Kilpailukalat kuuluu kisajärjestäjälle.

 


15§ Mittaus


Kalat mitataan suu kiinni leuan kärjestä yhteen puristetun pyrstön kärkeen. Kalat jotka alittavat edellä 14 §:ssä mainitut mitat hylätään. Valtion kalastuslain tai vesialueen määräämää alamittaa pienemmän kalan tuominen punnitukseen aiheuttaa koko kilpailusuorituksen hylkäämisen. Myös jos tuo punnitukseen yli 2 cm alamittaisen kalan, tai jos mitattavista kaloista löytyy enemmän kuin kaksi alamittaista kalaa, koko suoritus hylätään.
 Kalan pituuden väkivaltainen muuttaminen on kielletty. Punnitusalueella on mahdollisuus mitata kalat ennen virallista mittausta ja punnitusta.


16§ Punnitus


 Kalat punnitaan verestettynä (verestystapa ilmoitetaan kipparikokouksessa), kidukset kiinni kalassa. Kaikki kilpailukalat luovutetaan kerralla punnitushenkilökunnalle. Kilpailijan on velvollisuus tarkastaa punnitustuloksensa heti punnituksen tapahduttua. Hän hyväksyy tuloksen allekirjoituksellaan. Sen jälkeen punnitustuloksesta ei voi valittaa. Kilpailijalla ja kilpailun järjestäjällä on oikeus keskeyttää punnitus, jos he ovat eri mieltä mittaus- tai punnitustuloksesta. Kaikki ko. kilpailijan saaliskalat laitetaan tällöin sivuun ja tuomarineuvosto mittaa ja punnitsee kalat välittömästi muun kilpailupunnituksen päätyttyä. Tuomarineuvoston mittauksesta ja punnituksesta ei voi valittaa.

Kalojen kelvollisuuden punnitukseen niin lajin, mittojen kuin tuoreudenkin osalta ratkaisee järjestäjän asettama kokenut punnitushenkilöstö, joka tarvittaessa käyttää apunaan tuomarineuvostoa.


17§ Kilpailun voittaminen 


Kilpailun voittaa venekunta jonka molempien kisapäivien yhteenlaskettu punnitustulos on suurin. 

Punnitustulosten mennessä tasan ratkaisee parempi sijoitus ja jos nekin ovat samat ratkaisee suurempi punnitustulos. Jos kaikki on tähän asti tasan, voittaja arvotaan.                                                  

Joukkuekisa punnitustulosten mukaan.


18§ Palkinnot


Kilpailijoiden palkitsemisesta vastaa SM-kilpailun vastuullinen järjestäjä.

SM-kilpailun kolmelle parhaalle venekunnalle luovutetaan pokaali tai vastaava. SM-mitaleita jaetaan venekunnan miehistölle korkeintaan kolme kpl/mitalisija/venekunta. Molempina kilpailupäivänä palkitaan kunniapalkinnoin suurimmat kalat.

Joukkuekilpailun kolmelle parhaalle joukkueelle luovutetaan pokaali tai vastaava (3 kpl/joukkue). SM-mitaleita jaetaan voittajajoukkueen venekunnille korkeintaan kolme kpl/venekunta.

Edellä määrätyn lisäksi, SM-kilpailujärjestäjä voi palkita kilpailijoita ylimääräisillä palkinnoilla haluamallaan tavalla.


19§ Vastuu


Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Jokaisella 18 vuotta täyttäneellä kilpailijalla tulee olla todiste valtion kalastonhoitomaksun suorittamisesta. Jokaisen kipparin on huolehdittava kilpailuveneensä varustamisesta veneliikennelain ja –asetusten määräämin varustein sekä meriliikennelain mukaisesti. Plaanarikelkat on varustettava asiallisin lipuin. Tuomarineuvostolla on oikeus kieltää puutteellisesti varustetun kilpailuveneen osallistumisen kilpailuun.

Venekunnan on tultava omin voimin kisapaikalle kilpailuajan puitteissa. Hinaaminen aiheuttaa aina hylkäyksen.

Jokaisen kilpailijan tulee tuntea nämä säännöt.

Kilpailun vastuullinen järjestäjä huolehtii pelastus- ja ensiapupalveluista.


20§ Valvonta


Valvontaa suorittavat sekä erilliset valvontaveneet että rantautumispaikkojen ja punnituksen valvojat. Kilpailijoiden on noudatettava valvojien ohjeita ja määräyksiä.


21§ Päihtyneenä esiintyminen


Kunkin venekunnan kippari on SM-kilpailusta pois sulkemisen uhalla vastuussa siitä, ettei hän itse tai hänen venekuntaansa kuuluva kilpailija kilpaile päihtyneenä eikä esiinny päihtyneenä kilpailukeskuksessa.


22§ Protestit      

                                                          

SM-kilpailun tuloksia koskevat kaikki protestit tulee jättää kirjallisena tuomarineuvostolle viidentoista minuutin kuluessa tulosten julkaisemisesta. Hyväksytyn protestin jälkeen alkaa uusi protestiaika, jonka jälkeen tuomarineuvosto tekee päätöksensä.. Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa.


23§ Sanktiot


Näitä sääntöjä rikkoneen venekunnan kyseisen osakilpailun kilpailusuoritus voidaan hylätä. Mikäli tapaus katsotaan törkeäksi, venekunta voidaan sulkea kokonaan pois SM-kilpailusta. Päätöksen asiasta tekee tuomarineuvosto kuultuaan ensin asianosaisia.


24§ Taltioinnit


SUT ja SM-kilpailun vastuullinen järjestäjä saavat käyttää kilpailussa taltioitua kuva- ja äänimateriaalia korvauksetta kaikkeen kalastusharrastusta edistävään tarkoitukseen.


25§ Muutokset ja lisämääräykset


SM-kilpailun säännöt voivat poiketa näistä runkosäännöistä vain, jos SM-kilpailujärjestäjän jättämässä kilpailuhakemuksessa on ollut siitä maininta ja SUT on sääntömuutoksen vuosikokouksessaan hyväksynyt. Muutoksista ja tarvittavista lisämääräyksistä on ilmoitettava kipparikokouksessa.